xxx
31 stycznia 2019

Czynności procesowe podejmowane przez kuratora w ramach działań zmierzających do likwidacji osoby prawnej mogą obejmować również legitymację do złożenia wniosku o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego. Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi kasacyjnej spółki B. S.A w sprawie o sygn. akt I CSK 679/17. Sąd Najwyższy rozstrzygał w spawie zagadnienie, czy spółka akcyjna objęta kuratelą  na podstawie art. 42 k.c., podlegająca obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego (pozbawiona organów uprawnionych do reprezentacji), może zostać skutecznie wpisana do KRS na skutek wniosku złożonego przez kuratora. Sąd przyjął, że w szczególnych okolicznościach takich jak np. niemożność dokonania wpisu w rejestrze istniejącym przed wejściem w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, należy przyjąć że uprawnienia kuratora rozciągały się również na złożenie wniosku o wpis na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, który to przepis stanowi iż podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wpisany do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy (ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), jest obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. W związku z czym kurator zmierzając do wywołania skutków określonych w art. 42 k.c. posiadał prerogatywę do skutecznego złożenia wniosku o wpis podmiotu w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego. Orzeczenie zostało wydane, na skutek skargi kasacyjnej wniesionej w imieniu spółki – uczestnika postępowania przez zespół prawników kancelarii Sobczyńscy Adwokaci (zespół kierowany przez adw. Michała Sobczyńskiego). Przedmiotowa skarga złożona została na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, który utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o wpis podmiotu do rejestru. Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, iż kurator prawa materialnego powołany na podstawie art. 42  k.c. ma tylko taki zakres kompetencji, jaki wynika z tego przepisu i w związku z tym nie ma on prawa do zastępowania spółki w postępowaniu sądowym w tym w postępowaniu rejestrowym. Z powyższym nie zgodził się Sąd Najwyższy, który uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, rozstrzygając jednocześnie związane w tym zagadnienie prawne.