xxx
17 września 2020

Wydatki ponoszone na promocję edukacji jako wartości samej w sobie wśród społeczności lokalnej, nienastawione na zwiększenie przychodu z czesnego, nie mogą być kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne. Jako wydatki bieżące natomiast, podlegają finansowaniu z dotacji przeznaczonych dla szkół niepublicznych. Takie wnioski płyną z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09 września 2020 roku, wydanego w spawie ze skargi kasacyjnej C. Sp. z o.o. z siedzibą w Pile w sprawie o sygn. akt: I GSK 248/18.

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął w sprawie zagadnienia prawidłowej kwalifikacji wydatków poczynionych przez szkołę niepubliczną na promocję placówki polegającą na działaniach informacyjnych o prowadzonych przez szkołę naborach, zakresie nauczania oraz innych warunkach dotyczących podjęcia nauki.

Sąd zaaprobował stanowisko skarżącej spółki, którą reprezentował zespół prawników kancelarii Sobczyńscy Adwokaci, zgodnie z którym należy odróżnić działalność reklamową szkoły nastawioną na zwiększenie przychodów z czesnego, od działań informacyjnych podejmowanych zgodnie ze statutem placówki w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki społecznej. W treści orzeczenia podkreślono, że przedsięwzięte przez Spółkę czynności promocyjne, wobec niepobierania czesnego, pozbawione były elementu komercyjnego. Wskazane działania stanowiły realizację zadań statutowych Spółki i miały na celu szerzenie wśród lokalnej społeczności świadomości na temat możliwości podjęcia przez osoby dorosłe nauki i uzupełnienia wykształcenia. Zdaniem Sądu, powyższe działania należy utożsamiać ze sferą zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, które podlegają finansowaniu z dotacji otrzymanej od jednostki samorządu terytorialnego.

Orzeczenie zostało wydane, na skutek skargi kasacyjnej wniesionej w imieniu spółki – uczestnika postępowania, przez zespół prawników kancelarii Sobczyńscy Adwokaci (zespół kierowany przez adw. Michała Sobczyńskiego). Skarga złożona została od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który utrzymał w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w przedmiocie zobowiązania Spółki do zwrotu dotacji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, iż nie można uznać za wydatki dotowane kosztów reklamy i promocji. Zdaniem Sądu reklama, marketing, służą w szczególności zwiększeniu przychodów, a dostarczenie informacji o ofercie edukacyjnej związane jest jedynie z informowaniem o przedmiocie prowadzonej działalności, a nie działalnością oświatową rozumianą jako proces kształcenia, wychowania i opieki. Z powyższym nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny, który uchylił zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję.