xxx
30 października 2013

30 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem w sprawie o sygn IX GC 928/11 prawomocnie zakończył postępowanie w sprawie z powództwa europejskiej federacji piłkarskiej przeciwko ogólnopolskiej agencji z sektora MICE (Meetings, incentives, conferences, and exhibitions), oddalając powództwo w przeważającej części – 7/8 przedmiotu sporu.

Powódka dochodziła szeregu roszczeń z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej, oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, opierając się na twierdzeniu, iż sprzedaż usług umożliwiających wstęp na mecze mistrzostw Europy w piłce nożnej, i organizowanie eventów związanych z rozgrywkami mistrzostwami Europy przez inne podmioty niż organizator – narusza szereg praw organizatora, a jednocześnie domagała się min. zasądzenia zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, zapłaty odszkodowania, opublikowania wyroku, zaniechania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń.

Pozwana prezentowała odmienne stanowisko, którego skutecznie broniła pełnomocnik adw. Aleksandra Sobczyńska, wskazując, iż regulaminy sprzedaży biletów tworzone przez federację, nie mogą stanowić źródła prawa obowiązującego w Polsce, związku z czym oferowanie usług turystycznych, zapewniających uczestnictwo w imprezach mistrzostw Europy przez inne podmioty, na podstawie ważnych i legalnie nabytych biletów wstępu na mecze mistrzostw, nie narusza praw organizatorów i nie stanowi czynów nieuczciwej konkurencji. Powoływała się też na szereg przesłanek warunkujących dochodzenie roszczeń przez powódkę, których ta nie wykazała, min. na brak zagrożenia szkodą, na brak skutków rzekomych naruszeń, niewykazanie poniesionego uszczerbku, brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy działaniem pozwanej a ewentualną szkodą.