xxx
7 czerwca 2021 | Michał Sobczyński, Katarzyna Gohling , Magdalena Syroczyńska | Informator prawny

Pandemia wywołana wirusem SarsCoV-19 wpłynęła na wszystkie stery życia społecznego, w tym również sferę zawodową. Skutkiem rozpowszechniania się pracy zdalnej jest konieczność stworzenia nowych regulacji, które zabezpieczają interesy obu stron stosunku pracy. Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie zawierają uregulowań prawnych dotyczących pracy zdalnej, która została wprowadzona do polskiego systemu prawa na czas epidemii COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem zawierającym zestawienie najważniejszych proponowanych regulacji dotyczących pracy zdalnej, zawartych w projekcie Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 18 maja 2021 r.

Opracowanie dostępne jest pod linkiem.