Due diligence prawne oraz podatkowe to kluczowy krok w procesie inwestycyjnym, umożliwiający pełne zrozumienie stanu prawnego spółki lub przedsiębiorstwa przed podjęciem decyzji biznesowych. Oferujemy kompleksowe audyty prawne spółek i przedsiębiorstw, a także analizę określonych aktywów, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta.

Pomagamy klientom zidentyfikować i zrozumieć wszelkie aspekty prawne, które mogą wpływać na decyzje związane z procesem zakupu, fuzji, przejęcia lub inną transakcją biznesową. Działamy jako partner, umożliwiając świadome podejście do procesu inwestycyjnego. Zapewniamy wsparcie dla strony nabywającej, jak i dla właścicieli zainteresowanych sprzedażą udziałów lub całego przedsiębiorstwa.

Oferujemy kompleksowy audyt prawny

Dokonujemy wnikliwej analizy dokumentacji prawnej oraz podatkowej związanej z danym przedsiębiorstwem lub transakcją. Koncentrujemy się na szczegółowym prześwietleniu umów, dokumentów korporacyjnych, zobowiązań prawnych, spraw sądowych, patentów oraz innych elementów mających istotny wpływ na status prawny przedsiębiorstwa, innych ryzyk prawnych oraz podatkowych, z uwzględnieniem różnych podatków (PIT, CIT, VAT, PCC).

Zakres due diligence obejmuje między innymi:

 • Weryfikację tytułu prawnego – dokładnie weryfikujemy, czy nabywany/zbywany przedmiot (np. udziały lub akcje w spółce) należy do obecnego uprawnionego (np. do wspólników, akcjonariuszy spółki).
 • Analizę struktury korporacyjnej – dokładnie oceniamy relacje między spółkami, strukturę własnościową, udziały i prawa głosu, identyfikując potencjalne zagrożenia związane z organizacją przedsiębiorstwa.
 • Przegląd zawartych kontraktów i umów handlowych – skupiamy się na identyfikacji ewentualnych niezgodności, luk czy niejasności w umowach, które mogą wpływać na stabilność relacji handlowych spółki.
 • Analizę dokumentacji pracowniczej – sprawdzamy regulaminy, układy zbiorowe, zarządzenia wewnętrzne, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie oraz polityki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i procedury zgłaszania zdarzeń czy nieprawidłowości.
 • Ocenę stanu prawnego nieruchomości – badamy stan prawny posiadanych przez spółkę nieruchomości oraz prawa z nimi związane, aby nie tylko ocenić tytuły własnościowe, ale także zrozumieć obciążenia, ograniczenia czy ryzyka związane z danymi nieruchomościami.
 • Analizę finansową – przyglądamy się sprawozdaniom finansowym, bilansom, rachunkom zysków i strat, a także prognozom finansowym w celu zrozumienia stabilności finansowej przedsiębiorstwa, identyfikacji ryzyk związanych z zadłużeniem czy płynnością finansową.
 • Przegląd posiadanych patentów, zezwoleń i decyzji administracyjnych – analizujemy sytuację własności intelektualnej spółki oraz potencjalne ograniczenia.
 • Audyt przetwarzania danych osobowych – oceniamy zgodność procedur oraz polityk firmy z wymogami RODO, a także identyfikujemy obszary potencjalnych ryzyk związanych z ochroną danych.
 • Identyfikację ryzyk prawnych i compliance – analizujemy potencjalne ryzyka prawne związane z działalnością przedsiębiorstwa, takie jak potencjalne sprawy sądowe, niezgodności z przepisami prawa czy konflikty interesów, zapewniając jednocześnie ocenę zgodności z przepisami i normami branżowymi.
 • Identyfikację ryzyk podatkowych – weryfikujemy kwestie podatkowe podmiotów i ewentualnych ryzyk w związku z prowadzeniem działalności, np. PIT, CIT, VAT, PCC.

Na bazie przeprowadzonych analiz przygotowujemy szczegółowy raport due diligence, w którym dokładnie opisujemy aktualny stan rzeczy, oceniamy go pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, a także przedstawiamy wnioski i rekomendacje.

Zakres przeprowadzanego badania jest elastycznie dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając specyfikę branży, w której działa badany podmiot, oraz kontekst zlecenia – czy to dla strony sprzedającej, nabywającej czy instytucji finansującej.

Korzyści dla klientów z badania due diligence:

 • Zredukowanie ryzyka transakcyjnego poprzez szczegółową znajomość przedmiotu transakcji oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń.
 • Świadomość aktualnego stanu prawnego i finansowego przedsiębiorstwa może być kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej w trakcie negocjacji.
 • Due diligence stanowi narzędzie wspomagające optymalizację procesów i zwiększenie efektywności działalności.
 • Skuteczne zabezpieczenie praw autorskich i wartościowych aktywów intelektualnych poprzez precyzyjną identyfikację obszarów ryzyka.
 • Wczesne wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, umożliwia szybkie podjęcie działań korygujących. Przestrzeganie przepisów i staranność w prowadzeniu spółki przekładają się na poprawę jej wizerunku oraz wartości, zwłaszcza w kontekście ewentualnej sprzedaży.
 • Identyfikacja ryzyk w dokumentacji transakcyjnej w sposób zabezpieczający interesy danej strony.
 • Minimalizacja ryzyka wystawienia się na kary administracyjne, konieczność wypłaty odszkodowań czy udział w sporach sądowych.

Doświadczenie

W naszym dotychczasowym doświadczeniu zrealizowaliśmy kilkaset procesów przekształceń, przejęć i fuzji. Przeważająca większość tych transakcji została poprzedzona badaniem due diligence. Dzięki temu byliśmy w stanie dostarczyć naszym klientom pełne zrozumienie kluczowych zagadnień i potencjalnych ryzyk związanych z danymi transakcjami.

Pomagamy klientom podejmować świadome decyzje biznesowe, gwarantując im solidne wsparcie w kluczowych momentach procesów przekształceń i fuzji.

Zespół

Michał Sobczyński
partner zarządzający, adwokat
Orest Ochocki
partner, radca prawny
Kamil Misiak
radca prawny
Krzysztof Mydlak
radca prawny
Agnieszka Raczewska
radca prawny
Klaudia Grochowska
radca prawny
Mateusz Karliński
aplikant radcowski
Jakub Krzywoń
aplikant radcowski
Marcin Pilarski
konsultant prawny