Sukcesja uniwersalna

Sukcesja uniwersalna w procesie połączenia i podziału spółek prawa handlowego

24 maja 2023 | Orest Ochocki, Jakub Marmurowicz

Połączenie i podział spółek prawa handlowego Sukcesja uniwersalna często towarzyszy procesom transformacyjnym zachodzącym w spółkach prawa handlowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), zaliczamy w szczególności do tych procesów transformacyjnych: połączenie (przepis art. 491 i nast. KSH), przekształcenie (przepis art. 551 i nast. KSH), podział (przepis art. Więcej…

zatory płatnicze

Zmiany w ustawie zatorowej – nowe obowiązki i ryzyka po stronie przedsiębiorców

10 lutego 2023 |

Z dniem 24 stycznia 2023 roku weszły w życie ostatnie przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych  („Ustawa”). Jest to nowelizacja tzw. „ustawy zatorowej”. Zmiany obejmują między innymi: wprowadzenie ograniczonej skuteczności postanowień o zakazie cesji Więcej…

TSUE: Ograniczenie dostępu do informacji ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

9 grudnia 2022 | Mateusz Karliński, Orest Ochocki

Zgodnie z treścią wydanego wyroku przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawach połączonych C‑37/20 i C‑601/20, stwierdzona została nieważność przepisu zmieniającego przepis art. 30 ust. 5 akapit pierwszy lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. Więcej…

Prawo holdingowe. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – cz. 2. Wiążące polecenie spółki dominującej

21 października 2022 | Michał Sobczyński, Orest Ochocki, Krzysztof Mydlak, Agnieszka Raczewska, Kamil Misiak, Jakub Krzywoń, Mateusz Karliński

Niniejsza publikacja jest drugą częścią cyklu artykułów dotyczących omówienia zarysu zmian tzw. prawa holdingowego w Kodeksie spółek handlowych („KSH”). Zapraszamy do zapoznania się z częścią pierwszą. Wiążące polecenia – co to jest? Podstawową instytucją prawną, która ma zapewnić spółce dominującej sprawne zarządzanie grupą spółek, jest wiążące polecenie kierowane przez spółkę Więcej…

Prawo holdingowe. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – cz. 1

13 października 2022 | Michał Sobczyński, Orest Ochocki, Krzysztof Mydlak, Agnieszka Raczewska, Kamil Misiak, Jakub Krzywoń, Mateusz Karliński

Ustawodawca postanowił dokonać dużej i znaczącej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) poprzez uchwalenie tzw. „prawa holdingowego”. Jest to jedna z największych nowelizacji przepisów tego kodeksu. Nowelizacja wchodzi w życie dzisiaj, tj. w dniu 13 października 2022 roku. Niniejszą publikacją rozpoczynamy cykl artykułów Więcej…

Nowe narzędzie walki z „kradzieżami spółek”

14 kwietnia 2022 | Orest Ochocki

W dniu 07 kwietnia 2022 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „Ustawa”), która ma dostarczyć nowe narzędzie w walce z kradzieżami spółek. Pod pojęciem tym rozumie się czynności polegające na zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i Więcej…

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cz. 1 – otwarcie likwidacji

25 marca 2022 | Orest Ochocki, Mateusz Karliński

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą organizacyjno-prawną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, spośród wszystkich spółek prawa handlowego. Zgodnie z statystykami sporządzonymi przez Główny Urząd Statystyczny w 2019 roku, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”) było 521,1 tys. spółek prawa handlowego, z czego aż 429,1 tys. stanowiły spółki z ograniczoną Więcej…

Rejestr akcjonariuszy cz. 2 – skutki braku dematerializacji akcji

22 lutego 2022 | Orest Ochocki

O obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”), zmienionej przepisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w Więcej…

Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych

28 stycznia 2022 | Orest Ochocki

Z dniem 1 stycznia 2022 roku, za sprawą nowelizacji ustawy o rachunkowości, wprowadzona została istotna zmiana dotycząca składania podpisów na sprawozdaniach finansowych. Ustawodawca postanowił umożliwić podpisanie sprawozdania finansowego przez jedną z osób wchodzącą w skład organu wieloosobowego kierującego podmiotem. Złożenie sprawozdania finansowego na obecnych zasadach Ustawa o rachunkowości jednoznacznie wskazuje, Więcej…

Krajowy Rejestr Zadłużonych

28 grudnia 2021 | Orest Ochocki

W związku z utworzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), będącego efektem postępującej cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości prezentujemy najważniejsze informacje z perspektywy funkcjonowania spółek prawa handlowego. KRZ jest rozwiązaniem wprowadzonym do użytku z dniem 1 grudnia 2021 r., tj. z dniem wejście w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Rejestr pełni rolę Więcej…