Elektronizacja postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym

26 lipca 2021 | Orest Ochocki, Mateusz Karliński

W dniu 01 lipca 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.398) („Ustawa”). Wprowadzane Ustawą zmiany obejmują cyfryzację postępowań rejestrowych, która w swoich założeniach ma na celu usprawnić i przyspieszyć proces składania oraz rozpatrywania Więcej…

Relacja pomiędzy kaucją gwarancyjną a upadłością kontrahenta

22 lipca 2021 | Łukasz Jankowski

Wykonanie umowy, której przedmiotem są roboty budowlane często jest zabezpieczane przez złożenie kaucji gwarancyjnej przez wykonawcę robót. Z kaucji takiej, zatrzymywanej przez inwestora, możliwe jest rozliczanie należności inwestora określonych w umowie. Najczęściej będą to kary umowne, szkody poczynione przez wykonawcę czy koszty poniesione w związku z koniecznością powierzenia przez inwestora Więcej…