26 lipca 2021 | Orest Ochocki, Mateusz Karliński

W dniu 01 lipca 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.398) („Ustawa”). Wprowadzane Ustawą zmiany obejmują cyfryzację postępowań rejestrowych, która w swoich założeniach ma na celu usprawnić i przyspieszyć proces składania oraz rozpatrywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”).

Elektronizacja postępowań rejestrowych powiązana jest z wykluczeniem w większości przypadków możliwości złożenia wniosku na urzędowych formularzach w tradycyjnej papierowej wersji wraz z załącznikami – elektroniczna wersja jest obligatoryjna dla rejestru przedsiębiorców, lecz jeśli chodzi o rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej dopuszcza się możliwość składania wniosków także w wersji papierowej, a zatem jest ona fakultatywna. Od dnia 1 lipca 2021 roku, zgodnie z Ustawą wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składane mogą być wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego. Zarazem wnioski o wpis podpisywane będą za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego przez osobę reprezentującą spółkę/podmiot, ewentualnie przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zmiany w przepisach prawa

Zmiany wprowadzone na podstawie Ustawy dotyczą wielu przepisów w ustawie o KRS oraz Kodeksie postępowania cywilnego, poniżej zostały przedstawione najważniejsze zmiany w wyżej wymienionych ustawach w kontekście omawianego tematu:

  1. Postępowanie przed sądem rejestrowym ma się odbywać wyłączenie w formie elektronicznej dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców. W takim przypadku, gdy podmiot złoży wniosek na urzędowym formularzu w formie papierowej, sąd powinien wezwać wnioskodawcę do wniesienia tego pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeśli wnioskodawca tego zaniecha, pismo nie wywoła skutków prawnych. W przypadku środków zaskarżenia (poza tymi kierowanymi do Sądu Najwyższego) niezachowanie formy elektronicznej skutkować będzie ich odrzuceniem;
  2. Załączniki do pisma wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dołącza się również w postaci elektronicznej. Jeżeli załącznik ma formę wypisu aktu notarialnego, to wnioskodawca podaje jedynie numer tego aktu z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a dokument ten zostanie automatycznie załączony do składanego pisma/wniosku. Natomiast załączniki w formie papierowej inne niż wypis aktu notarialny, mogą zostać załączone jako skan, którego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona elektronicznie przez notariusza albo pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. W pozostałych przypadkach wnioskodawca w terminie 3 dni od złożenia wniosku będzie musiał przesłać do sądu oryginał albo urzędowo poświadczony odpis dokumentu (w formie papierowej);
  3. Kolejna ważna zmiana dotyczy uiszczania opłat od wniosków. Dotychczas wnioski nieopłacone lub opłacone w sposób nieprawidłowy podlegały zwrotowi, przy czym w razie uzupełnienia brakującej opłaty wniosek wywoływał skutek od chwili wniesienia zgodnie z przepisami w brzmieniu sprzed 01 lipca 2021 roku. Obecnie wniosek nieopłacony nie wywoła skutków prawnych, lecz przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo o bezskuteczności takiej czynności;
  4. Warto również wskazać, że opłaty od elektronicznych wniosków mogą być również realizowane elektronicznie za pośrednictwem operatora płatności. Natomiast w przypadku realizowania opłaty w sposób tradycyjny, tj. przelewem na rachunek bankowy sądu – opłaty sądowe od wniosków w postępowaniach rejestrowych wnoszone są na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a nie na rachunek bankowy poszczególnego sądu rejestrowego;
  5. Jeśli, na skutek wniesienia środka odwoławczego, akta sprawy zostaną przedstawione lub udostępnione sądowi drugiej instancji, dalsze pisma oraz dokumenty w tej sprawie mogą być składane w formie papierowej do czasu zakończenia postępowania przed tym sądem.

System S24 oraz PRS

Rejestracja nowych spółek przy wykorzystaniu udostępnionego wzorca umowy oraz dokonywanie ewentualnych zmian, jest nadal możliwe za pomocą portalu S24.

Nową platformą internetową w postępowaniu przed KRS jest Portal Rejestrów Sądowych („PRS”), udostępniony użytkownikom od dnia 01 lipca 2021 roku, który umożliwia m.in. składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych oraz odbieranie korespondencji z sądów rejestrowych. Jest ona dostępna pod adresem: https://prs-ekrs.ms.gov.pl/

Platforma PRS ma z założenia usprawnić i przyspieszyć proces składania oraz rozpatrywania wniosków do KRS. Wskazać należy, że możliwość założenia konta w PRS mają jedynie użytkownicy posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub e-dowód.

Podsumowanie

Wprowadzenie omówionych regulacji wg uzasadnienia Ustawy ma na celu usprawnić i przyspieszyć proces składania oraz rozpatrywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, w praktyce może to ułatwić przedsiębiorcom drogę do dokonania wpisu w KRS.

Jednak do momentu zakończenia procesu identyfikacji i usuwania ewentualnych wad systemu teleinformatycznego oraz pełnego wdrożenia, cały proces postępowania przed KRS może ulec wydłużeniu. W chwili obecnej zarówno ze strony sądów rejestrowych, jak i wnioskodawców można zauważyć pojawiające się zastrzeżenia co do sposobu działania PRS oraz wdrożenia elektronizacji postępowań rejestrowych.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *