27 stycznia 2023 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska

Wczoraj, 26 stycznia 2023 r., podczas 71. posiedzenia Sejmu obradowano w sprawie rozpatrzenia poprawek Senatu do ustawy o fundacji rodzinnej, które Senat zgłosił w toku prac.

W konsekwencji rekomendacji Komisji Gospodarki i Rozwoju, Sejm przyjął wszystkie poprawki do ustawy o charakterze kosmetycznym, dostosowującym jedynie ustawę do zasad techniki prawodawczej.

Główne zasady funkcjonowania fundacji rodzinnej omówiliśmy w naszym ostatnim artykule [link] – nie uległy one zasadniczo zmianom w toku prac legislacyjnych.

Zmiany merytoryczne, postulowane szeroko w konsultacjach społecznych, dotyczące istotnych kwestii dla osób rozważających założenie fundacji rodzinnych z uwagi na optymalizację oraz aspekty podatkowe, Sejm zdecydował się odrzucić.

Nie będzie estońskiego CIT dla spółek, w których wspólnikiem będzie fundacja rodzinna

Spółki, w których fundacja rodzinna będzie jednym ze wspólników, nie będą mogły skorzystać z preferencyjnego opodatkowania w postaci estońskiego CITu. Sama fundacja rodzinna co do zasady będzie zwolniona podmiotowo z CIT pod pewnymi warunkami. Szczegółowe aspekty związane z fundacją rodzinną zostaną przez nas omówione w najbliższym czasie.

Brak zachęty do powrotu aktywów fundacji rodzinnych utworzonych za granicą

Sejm odrzucił możliwość korzystnego przeniesienia aktywów ulokowanych w fundacjach rodzinnych utworzonych poza granicami kraju przez osoby fizyczne, do fundacji rodzinnej z siedzibą w Polsce. Nie będzie możliwości, by osoby fizyczne zostały zwolnione z podatku dochodowego od aktywów pochodzących w związku z rozwiązaniem fundacji zagranicznej oraz wniesieniem tychże aktywów do fundacji rodzinnej zakładanej w Polsce.

Może okazać się, że rodziny, które zadbały o swój interes wcześniej poprzez założenie odpowiednika fundacji rodzinnej poza Polską nie zdecydują się przenieść majątku do fundacji rodzinnej w Polsce, bo będzie to podatkowo niekorzystne. W naszej ocenie odrzucenie tej poprawki spowoduje, że powrót do Polski kapitału ulokowanego poza granicami kraju będzie nieatrakcyjny podatkowo.

Fundacja rodzinna z podatkiem od budynków

Sejm odrzucił także możliwość zwolnienia fundacji rodzinnej z podatku od przychodów i budynków – fundacje, które będą posiadały nieruchomości o wartości przekraczające łącznie 10 milionów złotych będą objęte tymże podatkiem.

Pierwokup udziałów dla KOWR

I wreszcie Sejm odrzucił poprawkę istotną dla podmiotów posiadających nieruchomości rolne, które byłyby zainteresowane wniesieniem ich do fundacji rodzinnej. KOWR będzie dysponował prawem pierwokupu w zakresie przenoszenia akcji lub udziałów spółek, które posiadają nieruchomości rolne o powierzchni powyżej 5 ha (jako właściciel lub użytkownik wieczysty) – w sytuacji ich wnoszenia do fundacji rodzinnej lub też przenoszenia takich akcji lub udziałów z fundacji na rzecz jej beneficjentów. W naszej ocenie jest to daleko idące ograniczenie, które torpeduje pomysł utworzenia fundacji rodzinnej, w której jednym ze składników majątku będzie gospodarstwo rolne o powierzchni nieruchomości rolnych przekraczającej 5 ha.

Zmiany te mogą wrócić w przyszłości w formie nowelizacji ustawy – ustawa nakłada na Radę Ministrów obowiązek dokonania przeglądu funkcjonowania regulacji po 3 latach od wejścia w życie. Po tym okresie Rada Ministrów może przedstawić propozycje zmian z uwzględnieniem dotychczasowych potrzeb legislacyjnych – niewykluczone, że Rada Ministrów wystąpi o zmiany wcześniej, jeżeli takie postulaty wynikną ze stosowania prawa oraz wadliwości i ograniczeń rozwiązań prawnych. Obecnie ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta oraz już podpisana zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa wejdzie w życie po 3 miesiącach od jej ogłoszenia.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *