2 grudnia 2021 | Marcin Frąckiewicz

W związku z planowanymi zmianami w systemie prawa w ramach programu „Polski Ład”, w dniu 17 września 2021 roku uchwalono m.in. ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzone modyfikacje mają ułatwić Polakom budowanie domów jednorodzinnych oraz rekreacyjnych (letniskowych).

Najbardziej istotną częścią projektu jest zmiana przepisów dotyczących realizacji domów jednorodzinnych. W art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane dodano punkt 1a, w którym wprowadzona została zupełnie nowa kategoria budynków niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających jedynie zgłoszenia – są to wolnostojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce na której zostały zaprojektowane, przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 działki, a ich budowa prowadzona jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Należy przy tym podkreślić, że dotychczas obowiązujący pkt 1 nie zostanie uchylony. Nadal będzie można budować na zgłoszenie wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Decydując się na budowę budynku mieszkalnego na podstawie art. 29. ust. 1 pkt 1a powołanej ustawy inwestor będzie zobowiązany także do złożenia oświadczenia, zgodnie z którym, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za kierowanie budową, jeżeli nie ustanowi kierownika budowy. Kierowanie budową wiąże się z szeregiem obowiązków, które w takim przypadku inwestor będzie musiał spełnić samodzielnie, ponosząc odpowiedzialność za ich niewłaściwe wykonywanie. Brak kierownika budowy oznacza także brak obowiązku prowadzenia dziennika budowy. Warto pamiętać, że jeżeli inwestor zrezygnuje z kierownika budowy, sam będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy.

Należy także zwrócić uwagę, że ustawa przewiduje uproszczoną procedurę dokonania zgłoszenia. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie dokonuje jego weryfikacji i nie ma prawa do wniesienia sprzeciwu. Za ewentualne uchybienia przy jego przygotowaniu odpowie w takim wypadku inwestor. Procedura oddawania do użytkowania takiego obiektu w zasadzie nie będzie odbiegać od stosowanej obecnie. Jeżeli inwestor nie zdecyduje się na zaangażowanie kierownika budowy będzie zobowiązany do złożenia wraz z niezbędnymi dokumentami oświadczenia, że powierzchnia użytkowa wybudowanego budynku jest zgodna z projektem budowlanym załączonym do zgłoszenia o zakończeniu budowy.

Powyższe stwarza ryzyko powstania szkód spowodowanych ewentualnym brakiem znajomości przepisów budowlanych przez nieprofesjonalnych inwestorów oraz brakiem należytej kontroli wykonywanych robót przez organy nadzoru budowlanego.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na postanowienie, które w zasadzie wyklucza realizowanie większych przedsięwzięć w oparciu o nowy przepis. Podczas zgłaszania budowy na podstawie nowego przepisu konieczne będzie złożenie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, z którego będzie wynikało że planowana inwestycja prowadzona będzie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Analizowana ustawa wprowadza także pewne ułatwienia w zakresie budowy budynków o charakterze rekreacyjnym. Całkowicie zmieniono treść art. 29 ust. 1 pkt 16 prawa budowlanego, który we wcześniejszym brzmieniu umożliwiał budowę na zgłoszenie wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. W nowym brzmieniu rozbudowany zostanie o możliwość budowy na zgłoszenie budynków parterowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 70 m2, z zastrzeżeniem że rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m. Warto dodatkowo zaznaczyć, że autorzy projektu wprowadzili obowiązek dokonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej takich budynków, co umożliwi ujawnienie ich w katastrze nieruchomości. Aktualnie nie ma takiego obowiązku.

Na zakończenie, należy przytoczyć także niektóre propozycje zmian w ustawie o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Inwestorzy planujący budowę budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 70 m2, o których mowa powyżej, nie będą w żaden sposób zwolnieni z obowiązków wynikających z tej ustawy. Budować je będzie można jedynie na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który taką zabudowę przewiduje lub po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Istotną modyfikacją określenie sposobu wyznaczenia obszaru analizowanego podczas postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Obszar analizowany obejmie obszar w odległości nie mniejszej niż trzykrotność frontu terenu (nie mniej jednak niż 50 m) oraz nie więcej niż 200 m. Wprowadzono także termin ustawowy wydania takiej decyzji. Jeżeli decyzja ma zostać wydana na potrzeby inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej do 70 m2 to powinna zostać wydana w terminie 21 dni od złożenia stosownego wniosku, a wszelkie niezbędne w toku jej wydawania uzgodnienia powinny zostać dokonane w ciągu 7 dni. Jednocześnie wprowadzono ustawowy termin dla rozpatrywania pozostałych spraw w zakresie ustalania warunków zabudowy – 90 dni.

Powyższe przepisy wejdą w życie z dniem 3 stycznia 2022 roku.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *