28 grudnia 2021 | Orest Ochocki

W związku z utworzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), będącego efektem postępującej cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości prezentujemy najważniejsze informacje z perspektywy funkcjonowania spółek prawa handlowego.

KRZ jest rozwiązaniem wprowadzonym do użytku z dniem 1 grudnia 2021 r., tj. z dniem wejście w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Rejestr pełni rolę rozwiązania dość innowacyjnego w porównaniu z poprzednią formą prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Znacznie usprawni również proces poszukiwania danych istotnych z punktu widzenia wierzyciela, czy potencjalnego kontrahenta.

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

KRZ stanowi rozbudowany i potencjalnie również wysoce funkcjonalny rejestr stanowiący źródło informacji o wybranych podmiotach i dostępną z poziomu przeglądarki platformę służącą do odbierania pism czy składania wniosków uczestnikom postępowań. Rejestr łączy w sobie zbiór danych o:

  1. podmiotach, wobec których są lub były prowadzone postępowania upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
  2. odpowiedzialnych całym swoim majątkiem wspólnikach spółek handlowych, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy wartość majątku dłużnika jest równa kosztom postępowania lub niższa,
  3. podmiotach, wobec których umorzono prowadzone postępowanie egzekucyjne ze względu na jego bezskuteczność,
  4. osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Poza szerokim spektrum danych dostępnych dla wierzycieli czy uczestników obrotu gospodarczego, KRZ pozwala na podejmowanie czynności w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych poprzez ich całkowitą cyfryzację. Obecnie portal nie tylko pozwala zainicjować postępowanie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, ale również umożliwia uczestnikowi postępowania przeglądanie orzeczeń i pism, dotychczas dostępnych jedynie w formie papierowej.

Dla kogo?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest rejestrem jawnym. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet. Każda osoba zainteresowana sytuacją określonego podmiotu może wprowadzić jego dane w okno wyszukiwarki Rejestru i znaleźć niezbędne informacje.

Struktura Rejestru pozwala również na zalogowanie się na platformę KRZ przez uczestnika postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego i przejrzenie akt sprawy, czy otrzymanej korespondencji sądowej. Użytkownik zalogowany ma ponadto możliwość zainicjowania postępowania i składania pism w sprawie, w tym również zgłoszeń wierzytelności.

Syndycy, nadzorcy oraz zarządcy mogą wykonywać czynności w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych po zalogowaniu się do zakładki „Portal użytkowników branżowych”, natomiast organy władzy publicznej zamieszczają informacje o podmiotach korzystając z zakładki „Rejestr dla Organów Administracji Publicznej”.

Jakie skutki towarzyszą wprowadzeniu Rejestru?

Wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych ma szereg pozytywnych skutków. Zwiększa transparentność obrotu, przez co pozytywnie wpływa na sytuację potencjalnych kontrahentów, którzy w szybki i nieskomplikowany sposób mogą znaleźć pożądane informacje za pomocą kilku kliknięć. Rejestr umożliwia łatwy dostęp do informacji istotnych z perspektywy wierzyciela oraz upraszcza proces zgłaszania wierzytelności czy realizacji innych form udziału wierzyciela w postępowaniu. Cyfryzacja postępowań upadłościowych pozwala również na dostęp do akt sprawy, które uczestnik może przeglądać po zalogowaniu się do portalu. W rezultacie Krajowy Rejestr Zadłużonych można przyrównać do e-KRS i dokonanych na przestrzeni kilku miesięcy zmian w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych

Pomimo tego, że KRZ rozpoczął swoje funkcjonowanie z początkiem grudnia 2021 roku to dotychczas z uwagi na praktyczne i techniczne przeszkody nie są dostępne jego wszystkie funkcje.

Napotkano się bowiem w KRZ na brak istnienia rozwiązań technicznych, które skutkowały niemożliwością przeprowadzenia postępowania o zatwierdzeniu układu, np. z uwagi na brak możliwości dokonania obwieszczenia o dniu układowym. Tym samym wprowadzenie KRZ przy braku przepisów przejściowych umożliwiających dokonywanie obwieszczeń w inny sposób niż przy użyciu KRZ w praktyce uniemożliwiło przeprowadzenie wielu nowych postępowań o zatwierdzeniu układu. Tym samym ocenić należy, że wprowadzenie KRZ nastąpiło w sposób niezorganizowany.

Pod jakim adresem znajduje się Krajowy Rejestr Zadłużonych?

KRZ nadano następujący adres www: https://prs.ms.gov.pl/krz. Dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych można ponadto uzyskać poprzez wybór odpowiedniej zakładki w „Portalu Rejestrów Sądowych” (PRS).


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *