5 lipca 2023 | Piotr Pawłowski

W dniu 4 lipca 2023 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisów podatkowych dotyczących definicji „budowli” (sprawa: SK 14/21). Aktualnie obowiązujące przepisy stracą moc w terminie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku. Jakie znaczenie dla właścicieli nieruchomości ma to orzeczenie?

TK wypowiedział się w sprawie, która od lat jest przedmiotem sporów sądowych. Chodzi o definicję „budowli” zawartą w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tym przepisem „budowlą” jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej złożonej przez przedsiębiorcę, TK stwierdził niezgodność tego przepisu z Konstytucją wskazując na jego błędną konstrukcję prawną. Sejm będzie więc zobowiązany do uchwalenia nowej definicji „budowli”, a także „budynku”.

Utrata mocy przez niekonstytucyjny przepis została odroczona o 18 miesięcy – czy w związku z tym właściciele nieruchomości mogą podjąć jakieś działania? Oczywiście – tak. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia stwierdzającego niezgodność danego przepisu z Konstytucją można złożyć wniosek o wznowienie postępowania w sprawie, w której taki przepis był podstawą rozstrzygnięcia.

Co do zasady orzeczenie TK wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – co jeszcze nie nastąpiło. Niezależnie od ogłoszenia – TK w powyższej sprawie określił inny termin utraty mocy przez niekonstytucyjny przepis. Formalnie, wznowienie postępowania może więc nastąpić dopiero w terminie 30 dni od utraty mocy przez niekonstytucyjny przepis, jednakże nie wyklucza to powoływania się na niekonstytucyjność w już toczących się postępowaniach.

Powyższy wyrok TK może rzutować na inną kwalifikację przedmiotu opodatkowania w konkretnej sprawie, a w konsekwencji – zmniejszenie ciężaru podatkowego.

W przypadku gdy, powyższy przepis był lub jest podstawą rozstrzygnięcia w Państwa sprawie i byliby Państwo zainteresowani podjęciem działań w zakresie wznowienia postępowania albo kwestionowania stanowiska organu w toczącym się postępowaniu – zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *