System oświaty, w tym szkolnictwo wyższe, cechuje się odrębną i specjalistyczną regulacją prawną. W ramach prowadzonej działalności jednostki oświatowe muszą sprostać wielu restrykcyjnym przepisom, dbając o poziom kształcenia, bezpieczeństwo danych, niezbędną dokumentację, czy szkolenia. Uchybienia w tym zakresie mogą wiązać się z dotkliwymi karami, których można uniknąć stosując odpowiednie procedury oraz bieżący monitoring prawny prowadzonej działalności.

Naszym klientom, działającym w obszarze oświaty, pomagamy w sprostaniu powyższym wyzwaniom. Dzięki naszej pracy mogą mieć oni pewność, że prowadzą swoją działalność w zgodzie z przepisami prawa. Pomagamy także pozyskać i rozliczyć otrzymane środki finansowe, niezbędne do realizowania usług edukacyjnych na wysokim poziomie.

W ramach obsługi jednostek systemu oświaty,  w tym szkół wyższych, zapewniamy wsparcie w zakresie:

  • postępowań administracyjnych prowadzonych przez szkoły wyższe, w tym rekrutacyjnych, stypendialnych lub dotyczących skreślenia z listy studentów;
  • wewnętrznych spraw ustrojowych i organizacyjnych placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych;
  • przygotowywania oraz opiniowania aktów organów szkoły lub uczelni: decyzji, uchwał, regulaminów, zarządzeń – dotyczących stosunków wewnątrzzakładowych oraz pracowniczych;
  • prowadzenia postępowań dyscyplinarnych;
  • pobierania i rozliczania przez publiczne placówki oświaty dotacji oświatowych;
  • reprezentacji placówek oświatowych w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących wypłaty lub zwrotu dotacji;
  • obsługi windykacji należności.

Doświadczenie:

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu szkolnictwa wyższego i edukacji. Z naszych usług korzystały m.in. pierwszy prywatny uniwersytet w Polsce oraz największa prywatna szkoła wyższa w Poznaniu. Świadczymy także stałą obsługę prawną na rzecz organów prowadzących ponad 20 szkół i placówek oświatowych na terenie całego kraju.

Wybrane projekty

  • Opracowanie statutu i dokumentów organizacyjnych dla pierwszego w Polsce prywatnego uniwersytetu.

  • Kompleksowe, bieżące doradztwo prawne we wszystkich aspektach działalności dla niepublicznych szkół wyższych.

  • Reprezentacja szkół publicznych i niepublicznych w postępowaniach kontrolnych oraz postępowaniach administracyjnych przed organami samorządu oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z dotacjami oświatowymi.

Zespół

Aleksandra Sobczyńska

Aleksandra Sobczyńska

partner zarządzający, adwokat
Joanna Janiak

Joanna Janiak

radca prawny