Dobra znajomość przepisów prawa pracy pozostaje jednym z kluczowych zagadnień w firmie dla pracodawców i dla pracowników. W codziennej praktyce doradzamy w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Dbamy, aby regulaminy i procedury w firmach naszych klientów były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zoptymalizowanie kwestii pracowniczych w przedsiębiorstwie, pozwala na prawidłowe prowadzenie polityki kadrowej, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju pracowników.

Dla wielu firm dużym wyzwaniem jest sytuacja na rynku pracy, która wymusza poszukiwanie pracowników poza granicami państwa. W tym zakresie udzielamy niezbędnej pomocy prawnej, przede wszystkim w kwestiach związanych z pozwoleniami na pracę, np. poprzez komunikację z właściwymi urzędami (m.in. Urzędem do Spraw Cudzoziemców).

W zakresie prawa pracy kancelaria udziela wsparcia w szczególności poprzez:

  • sporządzanie i weryfikację umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich;
  • sporządzanie i weryfikację umów dotyczących zakazu konkurencji i zachowania poufności;
  • tworzenie wewnątrzzakładowych aktów pracodawcy takich jak m.in. regulaminy pracy, wynagradzania, zarządzenia, procedury mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji;
  • bezpośrednie wsparcie pracodawcy w kontaktach z pracownikami, w tym w szczególności w postępowaniach dyscyplinarnych lub związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, czy zwolnień grupowych;
  • sporządzanie analiz prawnych, prowadzenie negocjacji pracowniczych oraz postępowań sądowych;
  • obsługę procesów restrukturyzacyjnych;
  • reprezentację pracodawcy przed zakładowymi organizacjami związkowymi, w tym w sporach zbiorowych;
  • reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
  • wsparcie pracodawcy w procesie wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Doświadczenie:

Kancelaria stale świadczy pomoc prawną ponad setce pracodawców w bieżących kwestiach związanych z prawem pracy. Nasi klienci zatrudniają łącznie dziesiątki tysięcy pracowników. U części pracodawców, którzy nam zaufali, działają lub działały zakładowe organizacje związkowe.

W firmach naszych klientów dbamy o to, aby osoby odpowiedzialne za kwestie kadrowe miały niezbędną wiedzę na temat regulacji prawnych. Szkolimy działy kadr oraz informujemy o zmianach w zakresie prawa pracy.

Wybrane projekty

  • Opracowanie założeń oraz stworzenie prawnych i organizacyjnych ram funkcjonowania spółek dla wiodących agencji zatrudnienia.

Zespół

Anna Muszyńska

Anna Muszyńska

radca prawny
Izabela Rybska

Izabela Rybska

radca prawny