Przeprowadzenie przetargu, wybór kontrahenta i podpisanie umowy, to zadania pochłaniające długie tygodnie, a nawet miesiące. Sprostanie licznym przepisom to trudne zadanie, wymagające specjalistycznej wiedzy technicznej, merytorycznej i prawnej.

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników procesu zamówień publicznych. Doradzamy naszym klientom na każdym etapie w postępowaniach podlegających ustawie PZP, jak i w przetargach niepublicznych.

Zamawiającym rekomendujemy optymalny tryb udzielenia zamówienia. Pomagamy w  przygotowaniu dokumentacji przetargowej, redagowaniu regulaminów, instrukcji oraz innych wewnętrznych aktów ustalających reguły postępowania. Weryfikujemy złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty pod kątem zgodności z prawem.

Wykonawcom pomagamy w szczególności na etapie analizy dokumentów przetargowych, wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, sporządzania ofert, wyjaśnień dotyczących poziomu zaoferowanych cen oraz na etapie wnoszenia środków ochrony prawnej.

W zakresie zamówień publicznych kancelaria oferuje:

 • pomoc na każdym etapie planowania, przygotowania i przeprowadzania przetargów;
 • wsparcie w tworzeniu umów, w tym regulujących współdziałanie przedsiębiorców w ramach konsorcjum;
 • audyt zawartych umów w ramach PPP;
 • wparcie dla przedsiębiorców biorących udział w przetargu z zakresu oceny zagrożeń i dostępnych możliwości, jak również spełnienia wymagań określonych w przetargu;
 • analizę ryzyk związanych z realizacją określonej umowy;
 • weryfikację przepisów prawa, które należy stosować podczas organizowania przetargu;
 • interpretacje przepisów Prawa zamówień publicznych;
 • pomoc dla przedsiębiorców, którzy chcą spełnić wymagania określone dla danego przetargu;
 • doradztwo w negocjacjach pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami;
 • weryfikację ewentualnych naruszeń prawa w zakresie współpracy publiczno-prywatnej, a także zasadności realizacji umowy w formule in-house;
 • bieżące doradztwo prawne podczas realizacji zawartej umowy;
 • reprezentację wykonawców, a także zamawiających w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych od wyroków KIO.

Doświadczenie:

Kancelaria wspiera zarówno podmioty z sektora publicznego, jak i firmy prywatne w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Pomagaliśmy w organizacji przetargów publicznych, przygotowując interpretacje przepisów Prawa zamówień publicznych dotyczące przedmiotu prowadzonego postępowania przetargowego. Wskazywaliśmy ryzyka i rozwiązania zabezpieczające interes zamawiającego, a także współtworzyliśmy zapisy umów regulujących współpracę zamawiającego z wykonawcami. Zamówienia publiczne znamy także z perspektywy sporów sądowych wynikłych na gruncie zawartych umów.

Wspieraliśmy przedsiębiorców biorących udział w przetargach, wskazując im niezbędne modyfikacje celem spełnienia określonych wymagań. Pomagaliśmy w tworzeniu ofert, a także weryfikowaliśmy ryzyka związane z zapisami umowy. Z powodzeniem reprezentowaliśmy także przedsiębiorców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i konsultowaliśmy poprawność procesu wyłaniania wykonawcy.