Przeprowadzenie przetargu, wybór kontrahenta i podpisanie umowy, to zadania pochłaniające długie tygodnie, a nawet miesiące. Sprostanie licznym przepisom to trudne zadanie, wymagające specjalistycznej wiedzy technicznej, merytorycznej i prawnej.

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników procesu zamówień publicznych. Doradzamy naszym klientom na każdym etapie w postępowaniach podlegających ustawie PZP, jak i w przetargach niepublicznych.

Zamawiającym rekomendujemy optymalny tryb udzielenia zamówienia. Pomagamy w  przygotowaniu dokumentacji przetargowej, redagowaniu regulaminów, instrukcji oraz innych wewnętrznych aktów ustalających reguły postępowania. Weryfikujemy złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty pod kątem zgodności z prawem.

Wykonawcom pomagamy w szczególności na etapie analizy dokumentów przetargowych, wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, sporządzania ofert, wyjaśnień dotyczących poziomu zaoferowanych cen oraz na etapie wnoszenia środków ochrony prawnej.

W zakresie zamówień publicznych kancelaria oferuje:

 • pomoc na każdym etapie planowania, przygotowania i przeprowadzania przetargów;
 • wsparcie w tworzeniu umów, w tym regulujących współdziałanie przedsiębiorców w ramach konsorcjum;
 • audyt zawartych umów w ramach PPP;
 • wparcie dla przedsiębiorców biorących udział w przetargu z zakresu oceny zagrożeń i dostępnych możliwości, jak również spełnienia wymagań określonych w przetargu;
 • analizę ryzyk związanych z realizacją określonej umowy;
 • weryfikację przepisów prawa, które należy stosować podczas organizowania przetargu;
 • interpretacje przepisów Prawa zamówień publicznych;
 • pomoc dla przedsiębiorców, którzy chcą spełnić wymagania określone dla danego przetargu;
 • doradztwo w negocjacjach pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami;
 • weryfikację ewentualnych naruszeń prawa w zakresie współpracy publiczno-prywatnej, a także zasadności realizacji umowy w formule in-house;
 • bieżące doradztwo prawne podczas realizacji zawartej umowy;
 • reprezentację wykonawców, a także zamawiających w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych od wyroków KIO.

Doświadczenie:

Kancelaria wspiera zarówno podmioty z sektora publicznego, jak i firmy prywatne w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Pomagaliśmy w organizacji przetargów publicznych, przygotowując interpretacje przepisów Prawa zamówień publicznych dotyczące przedmiotu prowadzonego postępowania przetargowego. Wskazywaliśmy ryzyka i rozwiązania zabezpieczające interes zamawiającego, a także współtworzyliśmy zapisy umów regulujących współpracę zamawiającego z wykonawcami. Zamówienia publiczne znamy także z perspektywy sporów sądowych wynikłych na gruncie zawartych umów.

Wspieraliśmy przedsiębiorców biorących udział w przetargach, wskazując im niezbędne modyfikacje celem spełnienia określonych wymagań. Pomagaliśmy w tworzeniu ofert, a także weryfikowaliśmy ryzyka związane z zapisami umowy. Z powodzeniem reprezentowaliśmy także przedsiębiorców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i konsultowaliśmy poprawność procesu wyłaniania wykonawcy.

Zespół

Michał Sobczyński

Michał Sobczyński

partner zarządzający, adwokat
Anna Wieczorek

Anna Wieczorek

radca prawny

Publikacje

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy otrzymywanego od sektora publicznego

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy otrzymywanego od sektora publicznego

9 stycznia 2023 | Mateusz Giera | Rzeczpospolita

W grudniu w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł autorstwa Mateusza Giery – radcy prawnego w Kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy zatytułowany „Kiedy i dla kogo nowe klauzule”. Autor w tekście omawia zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzone …

Na blogu

Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych

Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych

28 listopada 2022 | Mateusz Giera

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185), wprowadzono istotną zmianę w ustawie Prawo zamówień publicznych …