Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej powoduje, że czasem konieczne staje się przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorcy lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Procesy restrukturyzacji i upadłości cechują się specyficzną i rozbudowaną regulacją prawną, której pełne zrozumienie wymaga wieloletniej praktyki. Wnikliwa analiza sytuacji firmy umożliwia optymalne zaplanowanie całego procesu i zminimalizowanie potencjalnego ryzyka, zwłaszcza że niewłaściwe decyzje na etapie przed ogłoszeniem restrukturyzacji lub upadłości mogą uniemożliwić przeprowadzenie tych postępowań. Istotne jest, że właściwie przeprowadzony proces restrukturyzacji lub upadłości może zminimalizować lub nawet wyłączyć osobistą odpowiedzialność osób decyzyjnych w firmie.

Szczególnie decyzja o podjęciu restrukturyzacji wymaga szczegółowej analizy zysków i strat. Dzięki weryfikacji sytuacji firmy i opracowaniu właściwego planu działania restrukturyzacja może nawet przyczynić się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Z drugiej strony w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym istotna jest sytuacja wierzyciela. Odpowiedni sposób działania pozwala na minimalizację strat, które wierzyciel poniesie z uwagi na ogłoszenie restrukturyzacji lub upadłości kontrahenta.

Oferta kancelarii w zakresie upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw sprowadza się głównie do:

  • opracowywania prawnych ram prowadzonej restrukturyzacji/upadłości przedsiębiorstwa;
  • oceny stanu przedsiębiorstwa i zaproponowania optymalnej ścieżki postępowania;
  • sporządzania analiz i opinii w zakresie sytuacji prawnej przedsiębiorstwa;
  • negocjacji i zawierania układów z wierzycielami, optymalizacji kosztów;
  • wsparcia na etapie postępowania o ogłoszenie restrukturyzacji lub upadłości;
  • reprezentowania wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Doświadczenie:

Kancelaria przeprowadziła w imieniu dłużników szereg postępowań w sprawie ogłoszenia upadłości oraz postępowań restrukturyzacyjnych, a także reprezentuje wielu klientów jako wierzycieli, dbając o ich interesy w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Nasi prawnicy wspierają firmy na każdym etapie, wskazując optymalne rozwiązania i dbając o bezpieczeństwo procesu.

Wybrane projekty

  • Kompleksowe doradztwo prawne dla zagrożonych niewypłacalnością zarządów wiodących spółek produkujących AGD oraz budowlanych, obejmujące przygotowanie wniosków o upadłość i restrukturyzację oraz koordynację procesu upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

  • Reprezentacja przedsiębiorców i osób prywatnych w radach wierzycieli największych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych w Polsce.

  • Kompleksowe doradztwo prawne dla wierzycieli spółki produkcyjnej z branży rolno-spożywczej w zakresie utworzenia spółki celowej, w celu wydzierżawienia i nabycia przedsiębiorstwa w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, we współpracy z wierzycielami bankowymi oraz załogą przedsiębiorstwa.

Zespół

Aleksandra Sobczyńska

Aleksandra Sobczyńska

partner zarządzający, adwokat
Michał Sobczyński

Michał Sobczyński

partner zarządzający, adwokat
Orest Ochocki

Orest Ochocki

partner, radca prawny
Klaudia Grochowska

Klaudia Grochowska

radca prawny